Logo

VFI News Israël zal geen delegatie naar de VS sturen, nadat deze er niet in slaagt een staakt-het-vuren voorstel te verwerpen

Israel Ignores UN Ceasefire Resolution Amid U.S Veto | VFI News

Recent weeks have witnessed a surge in Hezbollah rocket attacks targeting Israeli territory, including barrages launched by Hezbollah from Lebanon, resulting in civilian casualties and heightened fears of escalating conflict. In response, the Israel Defense Forces (IDF) have conducted strikes deep within Lebanese territory, underscoring the volatile nature of regional dynamics.

Furthermore, the Biden Administration's decision to abstain from a United Nations Security Council vote on a non-binding resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza has further strained Israel's diplomatic standing. The resolution, while non-binding, carries significant diplomatic weight and signals a departure from previous U.S. support for Israel, raising concerns about the future trajectory of U.S.-Israel relations.

Meanwhile, internal debates within Israel intensify over the issue of conscription, particularly concerning Ultra-Orthodox Jewish men. Calls for reform and the abolition of exemptions for Ultra-Orthodox individuals from national service have ignited tensions within Israeli society and the governing coalition, potentially reshaping the country's political landscape.

In parallel, ongoing hostage situations involving Israeli citizens held by militant groups, notably in Gaza, add further complexity to Israel's security challenges. Despite diplomatic efforts, the plight of hostages remains unresolved, highlighting the human cost of conflict in the region.

Amidst these challenges, Israel confronts external threats from Iranian-backed Houthi rebels in Yemen, who seek to disrupt international shipping routes in the Red Sea. The Houthis' actions underscore broader regional power struggles and Iran's ambitions to exert influence across the Middle East, posing additional security concerns for Israel and its allies.

Throughout these turbulent times, calls for prayer and preparedness resonate, urging support for leaders navigating unprecedented challenges and uncertainty. As Israel navigates a rapidly evolving geopolitical landscape, staying informed and engaged with developments is paramount for understanding the complexities shaping the region's future.

Join us as we delve deeper into these pressing issues and provide in-depth analysis of Israel's diplomatic, security, and political challenges in an ever-changing geopolitical environment.

#israelnews #ceasefire #hamas #gaza

Gezegende Goede Vrijdag en Opstandingsdag gewenst!

We willen al onze lezers een gelukkige en gezegende Goede Vrijdag en Opstandingsdag toewensen als we Jesjoea's dood en opstanding gedenken. Moge dit een tijd zijn van geestelijk ontwaken en vreugdevolle viering van Gods oneindige en onvoorwaardelijke Liefde voor ons. Moge je Gods zegeningen, opoffering en de uitgestoken hand naar verlossing gedenken. We bidden dat Hij jou en je dierbaren voortdurend zal helpen, beschermen en bewaren, terwijl Hij jullie boven bidden en denken zegent.

Premier Netanyahu stuurt geen delegatie naar Washington. Hij zegt omdat Hamas alle door de VS voorgestelde compromissen heeft verworpen.

Het kabinet van de Israëlische premier reageerde op de weigering van de VS om een veto uit te spreken over een besluit van de VN-Veiligheidsraad dat opriep tot een staakt-het-vuren, zonder de vrijlating van de gegijzelden. ‘De VS hebben hun consistente standpunt dat een staakt-het-vuren en de vrijlating van de gegijzelden met elkaar verbonden moeten zijn - wat ze een paar dagen geleden nog lieten zien - alsnog ingetrokken.’

‘In een eerdere resolutie spraken Rusland en China hun veto uit over een oproep tot een staakt-het-vuren omdat ze voorstander zijn van een staakt-het-vuren zonder vrijlating van de gegijzelden. De huidige resolutie werd gesteund door Rusland, China, Algerije en andere landen.’

‘De VS hebben geen veto uitgesproken over een nieuwe formulering van de resolutie die oproept tot een staakt-het-vuren zonder vrijlating van de gegijzelden. Dit is een duidelijke terugtrekking van het consistente standpunt van de VS in de Veiligheidsraad sinds het begin van de oorlog,’ voegde het kabinet van de premier toe.

Premier Netanyahu heeft verduidelijkt dat hij geen Israëlische delegatie naar de VS zal sturen als de VS zijn principiële standpunt intrekt. ‘In het licht van de verandering in het Amerikaanse standpunt heeft de premier besloten dat de delegatie in feite niet zal worden gestuurd,’ legde het bureau van de premier uit. De delegatie zou deelnemen aan een reeks conferenties over de coördinatie van een operatie in Rafah met de VS.

Het kantoor van de premier zei dinsdagochtend 26 maart ook dat Hamas niet geïnteresseerd is in een gevangenenruil-overeenkomst. 'Hamas heeft opnieuw elk compromis van de VS verworpen en is teruggekeerd naar zijn extremistische eisen: een onmiddellijk einde aan de oorlog, de volledige terugtrekking van de IDF uit de Strook en dat zij aan de macht kunnen blijven. Dit om het bloedbad van 7 oktober 2023 keer op keer te kunnen herhalen, zoals ze beloofd hebben te zullen doen,’ zei het kantoor in een verklaring.

'Israël zal niet toegeven aan de schandalige eisen van Hamas en zal blijven opereren om alle doelen van de oorlog te bereiken: de vrijlating van alle gegijzelden, de vernietiging van de militaire en bestuurlijke capaciteiten van Hamas en ervoor zorgen dat Gaza Israël nooit meer zal bedreigen.’ (INN / VFI Nieuws)

‘Onze Hemelse Vader, we bidden voor een einde van de maandenlange oorlog die de terugkeer van al onze gegijzelden zal garanderen. We bidden dat U onze leiders leidt om de beste beslissingen voor hen en onze natie te nemen. We bidden dat de pogingen van de terroristen zullen mislukken en dat de gegijzelden zonder verder uitstel worden vrijgelaten, in Jesjoea's naam. Moge U alle gegijzelden behoeden voor geweld en ziekten, en hun fysieke en psychologische wonden genezen.’

De artikelen in deze publicatie weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Visie voor Israël. We proberen nauwkeurige berichtgeving te bieden over nieuws dat relevant is voor Israël, het Midden-Oosten, de diaspora en Joodse kwesties over de hele wereld - en we hopen dat u het zowel informatief als nuttig voor voorbede vindt.

President Herzog: We moeten Sinwar bereiken - levend of dood - om de gegijzelden te bevrijden

De Israëlische president Isaac Herzog woonde dinsdag 26 maart de openingsceremonie bij van de Mobileye Campus in Jeruzalem. ‘De Israëlische industrie op volle kracht zien floreren - dat is de echte overwinning,’ begon hij.

‘Wat betreft de onderhandelingen over de vrijlating van de gegijzelden: De realiteit is dit - en de zowel wereld als wij moeten dit onder ogen zien - alles begint en eindigt met Yahya Sinwar,' benadrukte Herzog.

‘Hij is degene die heeft besloten tot het bloedbad in oktober, hij probeert sindsdien het bloed van onschuldigen te vergieten, hij is degene die de regionale situatie wil laten escaleren, de Ramadan wil ontheiligen, alles wil doen om de co-existentie in ons land en in de hele regio te verbrijzelen, om verdeeldheid te zaaien onder ons en in de hele wereld.’

‘Hij streeft naar terreur en de hele wereld en onze hele regio moeten weten dat de verantwoordelijkheid bij hem ligt, en bij hem alleen. Het zal niet werken. We zullen het niet toestaan.’ Herzog vervolgde: ‘Op dit moment moeten we eensgezind en vastberaden zijn. Israël stelt alles in het werk om de gegijzelden thuis te brengen - op allerlei gebieden. Uiteindelijk is er geen keuze. We moeten de strijd voortzetten en we moeten Sinwar bereiken - levend of dood - zodat we de gegijzelden terug naar huis kunnen brengen.’ (INN / VFI Nieuws)

‘Hij verdedigt de zaak van de onderdrukten en geeft voedsel aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen.’ - Psalm 146:7

Berichten in Syrië: 36 Syrische militairen gedood bij Israëlische aanval

Syrische media meldden vannacht, donderdag 28 maart, dat Israël een luchtaanval heeft uitgevoerd in de buurt van Aleppo, in het noordwesten van het land. Volgens de berichten werden de luchtverdedigingssystemen van het land in het gebied geactiveerd na de aanval.

Een website die gelieerd is aan de Syrische oppositie, meldde dat de aanval gericht was op het internationale vliegveld in Aleppo. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten, dat gelieerd is aan de oppositie en opereert vanuit Londen, meldde dat er drie explosies waren gehoord in de buurt van het vliegveld.

Het Syrische leger beweerde dat verschillende burgers en militairen gedood werden bij de aanval die het toeschreef aan Israël en ‘terroristische organisaties’. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zei dat 36 soldaten van het leger van president Bashar Al-Assad gedood werden bij de aanval.

Britse media meldden dat vijf leden van Hezbollah ook gedood werden bij de aanval. Het vliegveld in Aleppo is in het verleden al eens aangevallen, waarbij sommige van die aanvallen, die werden toegeschreven aan Israël, het vliegveld tijdelijk buiten dienst stelden.

Afgelopen oktober beweerde Syrië: ‘De Israëlische vijand voerde een luchtaanval uit vanuit de richting van de Middellandse Zee, ten westen van Latakia, gericht op Aleppo International Airport, wat leidde tot materiële schade aan de luchthaven en het buiten dienst stellen ervan.’ (INN / VFI Nieuws)

‘Benijd de gewelddadigen niet en kies geen van hun wegen.’ - Spreuken 3:31

UNRWA leerboeken waren cruciaal bij het radicaliseren van generaties Gazanen - Watchdog

Een kaart van het Midden-Oosten in een aardrijkskundeboek maakt geen melding van de staat Israël en toont in plaats daarvan ‘Palestina’; een geschiedenisboek vertelt over een gevecht in 1968 tussen het Israëlische leger, de Jordaniërs en de Palestijnse Fedajin (guerilla), prijst de moed van de laatsten door het dragen van bomgordels en prijst het 'beeld van een verbrande zionistische soldaat’.

Een scheikundeboek vraagt studenten om het type chemicaliën te analyseren dat in fosforbommen zit die Israël zou hebben afgeworpen; een islamitisch studieboek beschrijft de doelen van de jihad als ‘het terroriseren van de vijand’ en ‘het bereiken van martelaarschap’.

Dit zijn voorbeelden uit schoolboeken die gebruikt worden op scholen in Gaza, die geleid worden door de UNRWA, zoals dit naar voren komt in een recent rapport van het Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se).

'De samenwerking tussen UNRWA en Hamas is absoluut onmiskenbaar,’ zei Marcus Sheff, CEO van IMPACT-se, ‘zowel in het opleiden van de terroristen die de gruweldaden van 7 oktober begingen als in het deel uitmaken - zoals we achteraf ontdekten - van de terreurinfrastructuur in haar scholen en ziekenhuizen.’

Israël heeft gezegd dat het bewijs heeft dat ten minste 12 UNRWA-medewerkers ‘actief deelnamen’ aan de bloedbaden van 7 oktober 2023, dat ten minste 30 anderen ‘assistentie verleenden’ en dat ongeveer 1500 van de medewerkers van het agentschap in Gaza (ongeveer 10 procent) actieve banden hebben met terreurgroepen. (TOI / VFI News)

‘God, wij vragen U om de internationale gemeenschap te helpen inzien dat de Palestijnse jeugd systematisch geïndoctrineerd en geradicaliseerd wordt door de UNRWA, dezelfde organisatie die uiteindelijk criminelen in dienst nam, die deelnamen aan de gebeurtenissen van het bloedbad van 7 oktober 2023. Moge iedereen die deelnam aan deze gruwelijke aanval gevonden worden en moge gerechtigheid geschieden voor de misdaden die zij begingen.’

KIJK: Donatie van levensreddende uitrusting aan zuidelijke noodhulpteams

Na de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 heeft Visie voor Israël onmiddellijk contact gelegd met noodhulpteams in de Eshkol Regional Council. Dankzij gulle donaties konden we 32 teams voorzien van vitale benodigdheden zoals defibrillators, radioapparatuur en zaklampen om te scannen. De totale waarde van deze donaties bedroeg 500.000 Shekels. Op 17 januari hadden we de eer om deze uitrusting persoonlijk af te leveren bij de veiligheidschefs in de 32 nederzettingen van de Eshkol regio. Ondanks de tragedie van het verlies van negen veiligheidsagenten in het bloedbad van 7 oktober, bleef onze toewijding onwrikbaar. Veel van de agenten herinnerden zich Barry, de toegewijde donor, die onvermoeibaar zorgde voor de veiligheid van de bewoners in de schuilcabines. Hun dankbaarheid klonk door in de getuigenissen van honderden geredde levens. Elk noodhulpteam ontving een kit bestaande uit 1 defibrillator, 3 radioapparaten en 3 scanlampen. We spreken onze oprechte waardering uit voor onze gulle gevers en de toegewijde VFI-teamleden die dit initiatief mogelijk hebben gemaakt. Als Visie voor Israël blijven we standvastig in onze toewijding om de zuidelijke nederzettingen tijdens, en na dit conflict, te steunen. We kwamen om hen te steunen, en op onze beurt vonden we kracht in hun veerkracht. Samen blijven we bouwen aan hoop en herstel.

Senator Graham: UNRWA is dood voor de Verenigde Staten

De Amerikaanse senator Lindsey Graham (R-SC) zei op woensdag 27 maart dat de UNRWA ‘dood is voor het Congres’ en ‘dood voor de Verenigde Staten’.

Tijdens een bezoek aan Israël zei Graham tegen verslaggevers: ‘Al tientallen jaren wordt Palestijnse kinderen via de UNRWA en andere organisaties geleerd om alle Joden te doden. Iemand moet het Palestijnse schoolsysteem bij de wortels omhoog trekken en vernietigen.’

Hij benadrukte dat de VS niet van plan is om de financiering van UNRWA te hervatten. ‘UNRWA als organisatie is dood voor de Verenigde Staten en het volk van Israël. Het moet worden vervangen op het gebied van gezondheidszorg, basisbehoeften zoals voedsel en onderwijs,’ verklaarde Graham.

De VS en een groot aantal andere landen kondigden in januari aan dat ze de financiering van UNRWA tijdelijk zouden stopzetten, nadat Israël had gezegd dat 12 UNRWA-medewerkers hadden deelgenomen aan de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Een recente overeenkomst tussen Amerikaanse congresleiders en het Witte Huis zal het verbod op Amerikaanse financiering voor UNRWA voortzetten tot maart 2025. (INN / VFI Nieuws)

‘Het zou beter voor hen zijn om in zee geworpen te worden met een molensteen om hun nek gebonden, dan één van deze kleintjes te laten struikelen.’ - Lucas 17:2

Al Jazeera verwijdert video waarin ten onrechte wordt beweerd dat de IDF in Shifa-ziekenhuis zou verkrachten.

Nadat een voormalig directeur van de Qatarese nieuwszender Al Jazeera zondagavond 24 maart op X (Twitter) de valse bewering van het netwerk ontkende dat soldaten van de IDF vrouwen zouden hebben verkracht tijdens hun lopende operatie in het Shifa ziekenhuis in Gaza City, werd de video van de vrouw die deze beschuldigingen uitte verwijderd.

‘Onderzoek van Hamas onthulde dat het verhaal over de verkrachting van vrouwen in het Shifa Ziekenhuis verzonnen was,’ schreef Yasser Abu Hilalah op X. ‘Natuurlijk aarzelde de vijand niet om de misdaad van genocide te plegen,’ voegde hij eraan toe.

Op zondagochtend citeerde Al Jazeera een vrouw genaamd Jamila al-Hissi, die naar verluidt al zes dagen vastzit in het ziekenhuis, en zei dat Israëlische soldaten daar ‘vrouwen hebben verkracht, vrouwen hebben ontvoerd, vrouwen hebben geëxecuteerd en dode lichamen onder het puin vandaan hebben gehaald om hun honden op los te laten’.

‘Is er iets ergers dan dit? Is er iets gruwelijker dan vrouwen om hulp te horen roepen, en wanneer we proberen hen te bereiken om hulp te bieden, ze op ons schieten?’ werd al-Hissi geciteerd.

Het verslag waarin al-Hissi werd geciteerd was vanaf maandagmiddag nog steeds beschikbaar op Al Jazeera's liveblog, maar een video van haar getuigenis was blijkbaar verwijderd. (TOI / VFI News)

"Houd leugen en bedrog verre van mij; geef mij armoede noch rijkdom, maar geef mij alleen mijn dagelijks brood." - Spreuken 30:8

Israël bestempelt de Colombiaanse president als een 'schande' nadat hij heeft gedreigd de banden te verbreken

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft dinsdag 26 maart gedreigd de diplomatieke banden met Israël te verbreken als het land zich niet houdt aan een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Deze roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook. Petro deed de aankondiging op X (voorheen Twitter).

Op maandag publiceerde hij nog een bericht waarin hij de goedkeuring van de resolutie vierde en andere landen opriep om de banden met Israël op te schorten als het zijn militaire offensief in de Gazastrook niet staakt.

Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz hekelde Gustavo's oproep om de banden te verbreken en schreef op X dat Gustavo's steun voor 'de Hamas-moordenaars die verschrikkelijke slachtpartijen en seksuele misdaden hebben uitgevoerd tegen baby's, vrouwen en volwassenen, een schande is voor het Colombiaanse volk’.

'Israël zal zijn burgers blijven verdedigen en zal niet toegeven aan druk of bedreigingen,’ verklaarde hij. De confrontatie op X wijst op een toenemende verslechtering van de betrekkingen tussen beide naties, die van militaire en commerciële partners zijn uitgegroeid tot bittere ideologische rivalen.

Decennialang gebruikte Colombia oorlogsvliegtuigen en machinegeweren van Israëlische makelij om drugskartels en rebellengroepen te bestrijden, en beide landen ondertekenden in 2020 een vrije handelsovereenkomst. (TOI / VFI Nieuws)

'De rechtvaardigen kiezen hun vrienden zorgvuldig, maar de weg van de goddelozen leidt hen op een dwaalspoor.’ - Spreuken 12:26

Eerste orthodox-joodse Amerikaanse senator Joe Lieberman overlijdt op 82-jarige leeftijd

Voormalig Amerikaans senator en Democratisch vicepresidentskandidaat Joe Lieberman is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan de complicaties van een val, meldden Amerikaanse media in een bericht op sociale media op X, verwijzend naar familie.

Lieberman was 24 jaar senator in Connecticut en was de eerste orthodoxe Jood in de Senaat. Hoewel er al andere Joden in de Senaat zaten, was Lieberman de eerste Jood die de sjabbat hield volgens orthodoxe normen, wat betekende dat hij geen Senaatszaken bijwoonde van zonsondergang op vrijdag tot zaterdag.

Lieberman hield zich ook kosjer en bad dagelijks, naast het niet werken op de sjabbat. Hij stond bekend om zijn sterke focus op moraliteit in zijn tijd, waarbij hij zinloze seks en geweld in films, televisieshows en popmuziek aan de kaak stelde.

Lieberman stond bekend om zijn onpartijdigheid en werkte nauw samen met Democraten en Republikeinen gedurende zijn tijd in de Senaat. Hij was zo succesvol dat de Republikeinse kandidaat John McCain overwoog om hem te kiezen als zijn running mate in 2008, meldden Amerikaanse media.

Liebermans dochter Hana Lowenstein, haar man Daniel en vier kinderen, maakten allen Alija in 2018. Los daarvan maakte zijn kleindochter Nesya Lieberman eerder dat jaar Alija. Hij wordt overleefd door zijn vrouw Hadassah en hun drie kinderen. (JPost / VFI News)

‘Heer, we bidden voor de familie van senator Joe Lieberman en we hopen dat U hen kracht en troost geeft in deze moeilijke tijd. We bidden dat ze te allen tijde rust in U vinden en Uw vrede krijgen die alle begrip te boven gaat.’

De suggesties, meningen en bijbelverwijzingen van de schrijvers en redacteuren van VFI News zijn gebaseerd op de best ontvangen informatie.

Wil je meer zien van VFI? Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/visionforisrael en ‘Like’ ons!